Údaje o dieťati

Údaje o zákonných zástupcoch - matka

Údaje o zákonných zástupcoch - otec

Platba školného

Prosím, prepíšte znaky do textového poľa * CAPTCHA

* povinné údaje

Všeobecné podmienky

 • škôlka je určená pre deti od 2 do 6 rokov,
 • prevádzková doba škôlky je od 7.00h – 17.00h,
 • príchod detí do škôlky: 7.00h – 9.00h. Po vzájomnej dohode možno tento čas upraviť,
 • odchod detí zo škôlky: 16:00h – 17.00h. Po vzájomnej dohode možno tento čas upraviť,
 • dieťa môže zo škôlky vyzdvihnúť len zákonný zástupca dieťaťa alebo dopredu oznámená osoba,
 • celodenné stravovanie pozostáva z desiaty, obeda, olovrantu a celodenného pitného režimu. Stravovanie zabezpečuje škôlka podľa platných noriem.
 • podpísaním prihlášky rodič zapisuje dieťa do škôlky na 10 kalendárnych mesiacov. Po vzájomnej dohode možno tento čas vopred upraviť na dobu určitú,
 • pri zápise dieťaťa do škôlky sa platí registračný poplatok vo výške 100€. Táto suma bude po nastúpení do škôlky odrátaná z prvej mesačnej splátky. V prípade, ak dieťa nenastúpi po zaplatení registračného poplatku do škôlky, je táto záloha nenávratná.
 • Podmienky ukončenia dochádzky:
  • v prípade nahlásenia aspoň 2 mesiace pred plánovaným ukončením dochádzky neplatí zákonný zástupca dieťaťa žiadne poplatky,
 • v prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa zaplatí školné na celý rok dopredu, dostáva zľavu na školnom 10%,
 • školné sa platí 1 mesiac dopredu, najneskôr však posledný deň v mesiaci na mesiac nasledujúci. Pokiaľ nebude školné zaplatené načas, sú účtované penále vo výške 5€ za každý deň omeškania. V prípade, že sa bude meškanie platby opakovať viac, ako 3x za rok, môže vedenie škôlky dieťa zo škôlky vylúčiť,
 • rodiny, ktoré majú v našej škôlke viac ako 1 dieťa, majú zľavu na školnom vo výške 10% na každý mesiac a na každé z detí,
 • podpísaním tejto prihlášky súhlasí zákonný zástupca dieťaťa s podmienkami škôlky a zaväzuje sa ich plniť.

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov

 

Podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ:

Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina 010 01, IČO: 45745048, DIČ: 2024186164

 

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

Meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (všeobecný identifikátor), bydlisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti

a osobitné kategórie osobných údajov:

Údaje o maloletých deťoch, údaje týkajúce sa zdravotného stavu

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

Najmä od zmluvnej strany zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom – rodičov a detí

Účel spracovania osobných údajov:

Poskytovanie výchovy a vzdelávania maloletým deťom, plnenie zmluvných povinností, plnenie povinností vo vzťahu k príslušným orgánom

Právny základ spracovania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Zmluva o poskytovaní starostlivosti o dieťa)

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa príslušných predpisov, vo vzťahu k príslušným orgánom

Doba uchovávania osobných údajov:

Údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, a následne po jeho skončení po dobu, ktorá vyplýva z príslušných predpisov o vedení účtovníctva a archivácii

Okruh príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súvislosti s plnením zmluvných a zákonných povinností poskytované zamestnancom a zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, prípadne príslušným orgánom. Osobné údaje sa neposkytujú iným osobám na účel marketingu. Prevádzkovateľ neuplatňuje automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak o to oprávnená osoba požiada, Prevádzkovateľ ju informuje o tom, že vykonal opravu a že oprava osobných údajov bola oznámená príjemcom, ktorým predtým poskytol osobné údaje.
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, najmä ak odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti o výmaz jej osobných údajov, ak sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, alebo na účel archivácie, vedecké alebo štatistické účely, alebo na uplatnenie právnych nárokov samotným Prevádzkovateľom.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa uskutoční v tej istej forme ako jeho poskytnutie, t.j. písomne s vlastnoručným podpisom dotknutej osoby.   
Dotknutá osoba má právo na informáciu o tom, že jej osobné údaje budú ďalej spracúvané na iný účel než ten, na ktorý boli pôvodne získané.
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta ich správnosť alebo nezákonnosť ich spracovania Prevádzkovateľom, alebo ak ich dotknutá osoba potrebuje na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to možné.
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácií o tom, aké opatrenia prijal Prevádzkovateľ na základe jej žiadosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov, v lehote do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak nebudú prijaté opatrenia, je Prevádzkovateľ povinný do jedného mesiaca od prijatia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Odoslať prihlášku