Zavolajte nám: 0904 870 106

Vzdelávanie a krúžková činnosť

 • nadštandarné poskytovanie vzdelávania pre predškolákov
 • okrem základného rámca poskytujeme deťom:
 • vyučovanie anglického jazyka každý deň
 • venujeme sa športu: tanečná disciplína, pohybové cvičenia - baby gym, voľnočasovú disciplínu pre rozvoj sústredenia - jogu, školské a skupinové disciplíny - loptové hry, súťaženie, beh, základy telesnej výchový - rocvička, gymnastika.
 • umenie - music, art, drama,
 • literatúra: príbehy a rozprávky, hodiny komunikácie v anglickom jazyku, čítanie a písanie v slovenskom a anglickom jazyku,
 • prírodoveda, enviromentálna výchova: pre výučbu prírodných vied je v našej škôlke množstvo podnetov, ktoré deťom umožňujú spoznávať svet zvieratiek, kvetín, planét a prírodných úkazov,
 • príjemný a kvalifikovaný pedagogický tím (1 pedagóg na 10 detí),
 • kvalifikované učiteľky anglického jazyka.
 • rozmanitú krúžkovú činnosť v cene školného podľa záujmov dieťaťa: music club - hudobníček, folklorníček, art club, tanečná, baby gym, jogové cvičenia pre deti, drama club, montessori aktivity každodenného života, prírodoveda a enviromentálna výchova a iné,
 • vlastnú krásnu záhradu, priestranné detské ihrisko...
 • moderne vybavenú materskú školu plnú kvalitných didaktických pomôcok, triedy poskytujú aj montesori pomôcky obľúbené medzi deťmi, vhodné na rozvíjanie ich senzitívnych období,
 • využívanie moderných technológií pri edukačnej činnosti – práca s PC, interaktívna tabuľa
 • športoviská: ihriská, telocvične, futbalové ihrisko, dopravné ihrisko...

Kvalitné predprimárne vzdelávanie, krúžky v cene školného, kontakt s prírodou a zvieratkami..

Vašim deťom ponúkame

 • množstvo zaujímavých predmetov (prírodoveda-pokusy, experimentovanie, enviromentálna výchova, literatúra, šport, umenie..)
 • prácu s deťmi v malých skupinkách (12-14 detí v triede), čo je pre deti príjemnejšie a bezpečnejšie, zameriavanie sa na individuálny prístup k dieťaťu,
 • rozmanité a podnetné prostredie - vlastné ihriská, záhrada, vlastná škôlkárska ZOO, telocvične, vlastné dopravné ihrisko...
 • popri hlavnom materinskom jazyku rozširovanie slovnej zásoby a zdokonaľovanie sa aj v anglickom jazyku prirodzenou formou - pesničky, básničky, riekanky, pohybové hry, divadielka už od najútlejšieho veku,
 • prírodoveda a environmentálna výchova: okrem spomenutého v sekcii vzdelávanie sú to aj hry zamerané na bližšie spoznanie piatich elementov prírody, kolobeh života, pokusy, sadenie rastlín, pozorovanie vzniku motýľa... Hostia ako kanisterapeut, deň domácich zvieratiek,... Pre deti nad 5 rokov sú pripravené inteligentné experimentálne sady ako Ekosystém, Skleník, Kryštály alebo Minizáhradka, práca s mikroskopom..Deti môžu objavovať svet a jeho fungovanie pokusom, experimentovaním a zábavou.
 • každodenné športové aktivity vonku, ale aj v priestoroch škôlky v telocvičniach (v prípade nepriaznivého počasia) – tanečný krúžok: pod vedením choreografky tanečného súboru Lentilky, jóga,
 • športy: loptové hry, súťaženie, beh, baby gymnastika, futbal, lezenie na vlastnej horolezeckej stene, bicyklovanie na vlastnom dopravnom ihrisku a iné,
 • spoluprácu so ZUŠ: výtvarné kluby pod vedením výtvarníčky a osvojovanie si výtvarných techník ako sú: miešanie farieb, geometrické umenie, sand art, finger painting, čierno-biela kresba, maľovanie pierkom, glitter a lepidlo, maľba na drevo, vodomaľba, origami, kresba fúkaním,..
 • kurzy: plavecký, kurz canisterapie, návšteva bábkového divadla, výlety od 4 rokov a iné,
 • podpora zdravého životného štýlu: ovocie, zelenina každý deň, celodenný pitný režim, umývanie zúbkov, varenie špeciálnej stravy (bezlepkovej),
 • úzku spoluprácu s rodičmi, report aktivít detí, foto detičiek a iné.

Pri koncipovaní ročného školského výchovno-vzdelávacieho programu vychádzajú naši pedagógovia z Metodiky predprimárneho vzdelávania a Metodiky rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách.

Slovenská škôlka s denným vyučovaním anglického jazyka!

Vyberte si Súkromnú materskú školu, Oravská cesta 11, Žilina

V prípade, že chcete, aby Vaše dieťa získalo kvalitné predprimárne vzdelávanie, učilo sa používať materinský, ale aj anglický jazyk na vekovo primeranej úrovni, venovalo sa športovým a umeleckým činnostiam, malo komfortne vybavenú škôlku, potom sme tu práve pre Vás! 

Vytvárame pre deti dôverné prostredie vybudované špeciálne pre potreby malých škôlkárov a predškoláčikov, ktoré ponúka deťom skutočný priestor, zároveň požadovanú kvalitu aj vo vzdelávaní a výchove, kamarátsku atmosféru.

Poskytujeme otvorenú a tvorivú materskú školu s množstvom kreatívnych i pohybových aktivít, základy jazykovej, literárnej, enviromentálnej výchovy, základy matematiky a iné.

Ponúkame deťom materskú školu, v ktorej sa okrem pestrofarebného sveta hier a fantázie stretnú aj so vzájomným porozumením si a toleranciou. Miesto, kde sa dajú nájsť tí najlepší kamaráti na svete. Miesto, kde byť odlišný, vôbec neznamená byť čudný. Miesto kde fungujú „čarovné“ slovíčka a kde veľkí vždy pomáhajú tým menším.

Vedieme deti k samostatnému úsudku a rešpektu voči sebe samému i ostatným. Radi by sme ich naučili vnímať okolitý svet a jeho rôznorodosť ako kamaráta, s ktorým si dobre porozumie.

Máme aktívnu spoluprácu s rodičmi formou pravidelných stretnutí na spoločných tématických podujatiach a akciách materskej školy.

Pravidelná fotodokumentácia detí aj na Facebooku/SkolkaVcielka, diagnostika, konzultácie o pokrokoch detí, organizovanie narodeninových osláv, stretnutí s rôznymi hosťami (hudobníci, divadielko, kamaráti so ZŠ a iné). 

Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED-O - predprimárne vzdelávanie. 

Otvorená škôlka! Jazyk, pohyb, komfort!

Rozvoj inteligencie a prvky montessori pedagogiky

Od októbra 2013 sme zriadili v triedach našej materskej školy prvky Montessori pedagogiky pre deti vo veku od 2-6 rokov. Triedy ponúkajú deťom kvalitné Montessori pomôcky podľa veku a schopností detí.

Pedagogika Márie Montessori vychádza z pozorovania dieťaťa, jeho prejavov a potrieb. Je to pedagogika pedocentrická, čo znamená, že v strede záujmu je dieťa a nie pedagóg, ktorý frontálne vyučuje a riadi deti – „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

Hlavné princípy Montessori pedagogiky sú:

Rešpektovanie senzitívnych období dieťaťa.

Pojem senzitívnych období (období zvýšenej vnímavosti) zaviedla M. Montessori na základe svojich pozorovaní a úvah, že dieťa má vo svojom vývoji určité citlivé obdobia, kedy je jeho vnímavosť nasmerovaná na isté podnety, napr. hudbu, písanie, farby, reč atď. Vtedy si dieťa osvojuje dané schopnosti mimoriadne ľahko a s veľkým záujmom. Toto obdobie trvá pár týždňov, a ak vnímavosť dieťaťa nie je naplnená, vnímavosť zaniká. Ak je toto obdobie správne rozpoznané a dieťa má k dispozícii správne pomôcky, môžu sa vyvinúť u dieťaťa mimoriadne schopnosti vo všetkých oblastiach. Skúsený Montessori učiteľ podľa otázok dieťaťa a jeho pozorovaním zaznamenáva jeho senzitívne obdobia a ponúka mu zodpovedajúci Montessori materiál.

Pripravené prostredie,

v materskej škole sa používajú špeciálne Montessori pomôcky, vyvinuté práve pre rozvoj zmyslov a intelektových schopností dieťaťa. Sú podľa toho aj pomenované: materiál zmyslový, materiál pre cvičenia praktického života, rečový materiál, materiál na matematiku, kozmický materiál.

Slobodná voľba,

dieťa si samo vyberá, s ktorou hračkou, či pomôckou (v súlade so senzitívnym obdobím). Pracuje s ňou, koľko sa mu žiada a niekedy dieťa opakuje jednu činnosť 10-20krát. To už vysvetľuje ďalší princíp.

Polarizácia pozornosti,

tzv. fenomén Montessori. Dieťa, ak je zaujaté pomôckou, nachádza sa v zvláštnom stave sústredenia a vôbec nevníma okolie. Keď dieťa samovoľne takúto činnosť ukončí, je veľmi spokojné, šťastné a priateľské. Okrem týchto princípov je v škôlke s využitím princípov  Montessori pedagogiky dôležitý láskavý prístup k dieťaťu ako jedinečnej osobnosti, rešpektovanie a podpora jeho individuality a slobody. Sloboda jednotlivca bude rešpektovaná potiaľ, pokiaľ nebude obmedzovať slobodu iného jednotlivca. Teda určité pravidlá vzájomného spolužitia budú určené. Bude však veľmi dôsledne vysvetlené, prečo to-ktoré pravidlo (z detského pohľadu zrejme obmedzujúce), je potrebné rešpektovať.

Osobnosť učiteľa,

je hlavne pozorovateľom a pomocníkom dieťaťa. Nepôsobí na dieťa svojím egom a aj v kritických situáciách by mal situáciu zvládať s nadhľadom. Nikdy na dieťa nekričí. Namiesto toho aby "vnucoval" svoju pravdu, pomáha dieťaťu hľadať jeho pravdu. Nemá byť vodcom dieťaťa, ale skôr jeho "strážnym anjelom" - ako hovorí M. Montessoriová. Dáva pozor, aby dieťa pri svojej činnosti nebolo rušené.

Prečo práve Montessori pedagogika?

Prvých šesť rokov života dieťaťa je pre jeho celý ďalší život najdôležitejších. Formuje a vyvíja sa jeho osobnosť, jeho zmyslové, intelektové schopnosti, buduje sa jeho vzťah k ľuďom, sebe samému, svetu, slobode, zodpovednosti.

V tomto období je preto viac ako kedykoľvek neskôr dôležitý individuálny a láskavý prístup k dieťaťu, správne vzory iných detí a dospelých, harmonické prostredie. Preto sa snažíme deťom poskytnúť to najlepšie, čo sme precítili, preštudovali, a čo sme schopní zabezpečiť.

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.

Je nám všetkým jasné, že sú to práve deti, ktoré prinášajú na svet nové sily a sú schopné vdýchnuť mu nový život, sú tvorcami budúcnosti. Z toho vychádzala aj Dr. Mária Montessoriová, prvá žena lekárka v Taliansku, nositeľka Nobelovej ceny. Podarilo sa jej objaviť v deťoch obrovský potenciál. Avšak, na rozdiel od ostatných teoretikov, našla k tomuto potenciálu tiež kľúč. Objavila, rozpracovala a pre prax navrhla ucelený pedagogický systém. 

Princípy a metódy  tejto  pedagogiky sú v podmienkach našej materskej školy iba doplňujúce.

 

Rešpektujeme senzitívne obdobia dieťaťa