Važení rodičia,

dovoľujeme si Vás oboznámiť s opatreniami zverejnenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré upravujú organizáciu a podmienky edukácie pre školský rok 2020/2021.

 

Prevádzka MŠ: 7,00 – 17,00

 

Príchod detí do MŠ:

Penguins, Lions: 7,00 – 8,30

Beatles, Bees: 7,00 – 8,15

 

Povinnosti zákonného zástupcu

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021,
 • odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy,
 • predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4),
 • rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania:

 • v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy,
 • pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška,
 • zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy,
 • zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a zrušiť triedy, v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“triedy),
 • vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy,
 • pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách študentom a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere objednávanie na časový interval namiesto čakania v radoch. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom,
 • materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy (príloha č. 5),
 • pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,
 • celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca,
 • sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa,
 • materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. (Prosíme rodičov o dôsledné dodržiavanie používania dezinfekcie pri vstupe do MŠ.),
 • materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra,
 • ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra sa odporúča. Ak sa škola rozhodne vykonávať v rámci ranného filtra meranie teploty, túto nikde nezaznamenáva a nespracováva,
 • materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie,
 • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4),
 • prevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy,
 • dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

Veríme, že spoločným zodpovedným a pozitívnym prístupom zvládneme začiatok školského roka a dodržiavaním opatrení podporíme bezproblémový priebeh organizácie materskej školy.    

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

 

Mgr. Anežka Labantová

riaditeľka MŠ

/public/upload/files/priloha%20c.%203.docx - príloha č. 3

/public/upload/files/priloha%20c.%204.docx - príloha č. 4